> >
 

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน


    

ข้อมูลทั่วไป

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศทนลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน เพื่อ ส่งเสริมการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อกาเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำ ล้านช้าง-แม่น้ำโขง ระหว่าง 4 ประเทศ คือ จีน พม่า ลาว และไทย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและการลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อใช้ทดแทนท่าเรือเชียงแสนแห่งแรก ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสนทำให้ไม่ สามารถขยายศักญภาพได้ ทั้งนี้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2


ที่ตั้ง/Location

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ตั้งอยู่ที่บริเวณฝั่งขวาของปากแม่น้ำ
สบกก ต. อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ห่างจากท่าเรือเชียงแสนแห่ง ที่ 1 ททางบกประมาณ 10 กิโลเมตร และทางน้ำประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 387 ไร่ ฝั่งตรงข้ามประเทศลาว ด้าน หลังติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 (เชียงแสน-เชียงของ)

ลักษณะท่าเทียบเรือ/Berth Facilities

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือแบบทาง ลาด 2 ระดับ จำนวน 2 ท่า ใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป และท่าเทียบ เรือแนวดิ่ง 1 ท่า สำหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป และคอนเทนเนอร์ ดังนี้ ท่าเทียบเรีอทางลาดด้านทิศเหนือ ความยาวท่าเทียบ เรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร จำนวน 6 ท่า สามารถรับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได้พร้อมกัน 3 ลำ ท่าเทียบเรือทางลาดด้านทิศใต้ ความยาวท่าเทียบเรือ เรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร จำนวน 6 ท่า สามารถรับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได้พร้อมกัน 3 ลำ ท่าเทียบเรือแนวดิ่ง ความยาวท่าเทียบเรือ 200 เมตร สามารถรับเรือขนาดความยาว 50 เมตร ได้ พร้อมกัน 4 ลำ ในอาณาบริเวณท่าเรือ ได้เตรียมแงจอดเรือ ขนาด 200 ? 800 เมตร พร้อมด้วยโรงพักสินค้า ขนาด 30 ? 30 เมตร จำนวน 2 หลัง และ ลานวางพักสินค้า ไว้บริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก/Facilities and Utilities

เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฎิบัติงานท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ได้จัด เตรียมเครื่องมือทุ่นแรง ประกอบด้วย ปั้นจั่นเคลื่อนที่ ขนาด 10 ตัน รถยก ขนาด 10 ตัน และรถยกขนาด 3.5 ตัน

การบริการ/Services

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็จเสร็จ ณ อาคาร สำนักงานเดียวกัน ประกอบด้วยสำนักงานท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาเชียงราย,ด่านศุลกากรเชียงแสน,ด่านอาหารและยาเชียงแสน, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย, ด่านตรวจพืชเชียงแสน, ด่านกักกันสัตว์เชียงราย และด่านตรวจสัตว์น้ำเชียงราย

โครงข่ายการขนส่ง/Transportation Network

เส้นทางเดินเรือจากท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนถึงท่าเรอกวนเหลย (ท่าเรอใต้สุดของจีน) รวมระยะทางประมาณ 265 กิเมตร ระดับน้ำลึก 1.5-7 เมตร แตกต่างตามฤดูกาล โดย ประเทศจีนได้ปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือ รวมถึงก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และควบคุมระดับน้ำ ให้สามารถบรรทุกสินค้าได้ตลอดทั้งปี ด้านการเชื่อมโยงการขนส่งภายในประเทศทางถนน สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่ 1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1290 อำเภอแม่สาย - อำเภอเชียงแสน 2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1016 อำเภอแม่จัน - อำเภอเชียงแสน 3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1129 อำเภอเชียงแสน - อำเภอเชียงของ

ประโยชน์ที่จะได้รับ/Benefit

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นจุดเชื่อมโยงการค้ากับมณฑ,ทางตอนใต้ของประเทศจีน พม่า และลาว รวมทั้งการขนส่งต่อเนื่องไปยังประเทศต่าง ๆ โดยผ่านท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือระนอง การก่อสร้างและพัฒนาท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 เป็นการสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและ บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการขยายตัวในอนาคต รวมถึงสามารถเชื่อมโยงการค้า จีน-อินเดีย โดยผ่านทางท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนแห่งที่ 2 ด้วยการบริการในแบบท่าเรือพาณิชย์สากล ทำให้มั่นใจได้ว่าได้รับบริกรที่มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและประหยัด