> >
 เนื่องจากเป็นท่าเรือแม่น้ำ เรือสินค้ามีขนาดบรรทุก 250-300 เมตริกตัน การบรรทุกขนถ่ายใช้แรงงานยกขนเป็นหลัก โดยเจ้าของสินค้าจะเป็นผู้จัดหาแรงงานเองและเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยของสินค้ามากขึ้น การท่าเรือฯ ได้ติดตั้งสายพานลำเลียงช่วยในการขนถ่ายด้วย สำหรับสินค้าหนักหรือตู้สินค้า มีปั้นจั่นเคลื่อนที่ให้บริการยกขนสินค้าขึ้น-ลง สำหรับงานด้านพิธีการ เอกสารนั้น การท่าเรือฯ ได้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยได้นำระบบบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จมาให้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถทำพิธีการด้านสินค้า ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจโรคพืชและสัตว์ และบริการอื่น ๆ ได้โดยสะดวกรวดเร็ว ณ อาคารสำนักงานท่าเรือเชียงแสน 
ขั้นตอนการขอนำสินค้าขาเข้าออกนอกเขตท่าเรือเชียงแสน
และการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (แบบ บถ.01)
1. เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน ขอรับเอกสารแบบคำร้องขอนำสินค้าขาเข้าออกนอกเขตท่าเรือเชียงแสน(แบบ บถ.01)
ที่หน่วยปฏิบัติงานการท่าและสินค้าพร้อมกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่จะขอนำออกนอกเขตท่าเรือเชียงแสน
ให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามใบสั่งปล่อย(ใบขนสินค้าขาเข้าของศุลกากร) จำนวน 3 ฉบับ แล้วยื่นเอกสาร
แบบ บถ.01 จำนวน 3 ฉบับนั้น ต่อเจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
2. เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนนำเอกสาร แบบ บถ.01 ที่ตรวจสอบแล้ว จำนวน 3 ฉบับ ไปยื่นที่หน่วยการเงินเพื่อคำนวณ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าจากเรือ และค่าธรรมเนียมฝากสินค้า(ถ้ามี) เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ตามรายการที่ตรวจสอบแล้ว จะเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมต้นฉบับเอกสาร แบบ บถ.01 ไว้ 1 ชุด
3. เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน นำต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และสำเนาเอกสาร แบบ บถ.01 จำนวน 2 ฉบับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่การท่าและสินค้าเพื่อขอนำสินค้าขาเข้าบรรทุกขึ้นยานพาหนะนำออกนอกเขตท่าเรือเชียงแสน
4. เจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และรายละเอียดที่ระบุในเอกสาร แบบ บถ.01 กับเอกสารใบสั่งปล่อย(ใบขนสินค้าขาเข้า) อีกครั้งหนึ่ง เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว จะเก็บสำเนาเอกสาร แบบ บถ.01 ไว้ 1 ฉบับ และส่งคืนต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาเอกสาร แบบ บถ.01 ที่เหลืออีก 1 ฉบับ แก่เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วอนุญาตให้นำสินค้าออกนอกเขตท่าเรือเชียงแสน.
  หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามแบบ บถ.01 ได้แก่
1. ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า ลำดับที่ 201
2. ค่าธรรมเนียมฝากสินค้า ลำดับที่ 202
ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ลำดับที่ 401ด้วย
 
 
ขั้นตอนการขอนำสินค้าขาออก ผ่านเข้าเขตท่าเรือเชียงแสน
เพื่อบรรทุกลงเรือ และการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (แบบ บถ.02)
1. เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน ขอรับเอกสารแบบคำร้องขอนำสินค้าขาออกผ่านเข้าเขตท่าเรือเชียงแสน(แบบ บถ.02) ที่หน่วยปฏิบัติงานการท่าและสินค้า พร้อมกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่จะขอบรรทุกลงเรือให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามใบขนสินค้าขาออกของศุลกากร จำนวน 3 ฉบับ แล้วยื่นเอกสารแบบ บถ.02 จำนวน 3 ฉบับนั้น ต่อเจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
2. เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน นำเอกสารแบบ บถ.02 ที่ตรวจสอบแล้ว จำนวน 3 ฉบับ ไปยื่นที่หน่วยการเงินเพื่อคำนวณและชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าจากเรือ และค่าธรรมเนียมฝากสินค้า(ถ้ามี) เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีตามรายการที่ตรวจสอบแล้ว จะเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมต้นฉบับเอกสาร แบบ บถ.02 ไว้ 1 ชุด
3. เจ้าของสินค้าหรือตัวแทน นำต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และสำเนาเอกสาร แบบบถ.02 จำนวน 2 ฉบับ แสดงต่อเจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า เพื่อขอนำสินค้าขาออกบรรทุกลงเรือ
4. เจ้าหน้าที่การท่าและสินค้า ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และรายการสินค้าที่ระบุในเอกสาร แบบ บถ.02 กับเอกสารใบขนสินค้าขาออกอีกครั้งหนึ่ง เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว จะเก็บสำเนาเอกสาร แบบ บถ.02 ไว้ 1 ฉบับ และส่งคืนต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาเอกสาร แบบ บถ.02 ที่เหลืออีก 1 ฉบับ แก่เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนตัวแทน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วอนุญาตให้บรรทุกสินค้าลงเรือ
  หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามแบบ บถ.02 ได้แก่
1. ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า ลำดับที่ 201
2. ค่าธรรมเนียมฝากสินค้า ลำดับที่ 202
ทั้งนี้ผู้ขออนุญาต ต้องชำระค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ลำดับที่ 401 ด้วย
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบคำร้องขอนำสินค้าขาเข้าออกนอกเขตท่าเรือเชียงแสน (แบบ บถ. 01)
แบบคำร้องขอนำสินค้าขาออกผ่านเข้าเขตท่าเรือเชียงแสน (แบบ บถ.02)
เอกสารกำกับการใช้บริการท่าเทียบเรือ (แบบ กท.01)
แบบขอเช่าใช้เครื่องมือทุ่นแรงของท่าเรือเชียงแสน (แบบ คม.01)
รายการตู้สินค้าขาเข้าที่ขนถ่ายจากเรือ และตู้สินค้าขาออกที่บรรทุกลงเรือ (แบบ ตสค.01)
แบบคำร้องขอนำตู้สินค้าขาเข้าที่ฝากเก็บออกนอกเขตท่าเรือเชียงแสน (แบบ ตสค.02)